1. A felek jogai és kötelezettségei

A

 • A toll eszköz tervezésének kötelezettségei

A

 1. A Pen Tool Design gondoskodik a fotózásról az egyeztetett ütemterv és helyszín szerint.

 2. Valamennyi kültéri hajtás esetében A Pen Tool Design csak saját felszerelését hozza magával, hacsak mindkét Fél írásban másként nem állapodik meg.

 3. A megállapodás szerinti végleges fényképeket / képeket / videókat csak a végső fizetés után adjuk át az Ügyfélnek.

 4. Bármely termék, termék, amelyet az Ügyfél a forgatás céljából a Pen Tool Design számára biztosított, teljes titoktartással az ügyfél tulajdonaként kezelhető, és a forgatás befejezése után visszaküldhető az Ügyfélnek.

A

A

A

 • Az ügyfél kötelezettsége

A

 1. Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a forgatással kapcsolatos összes követelményt írásban közölje a Tolleszköz-tervezővel 7 nappal azelőtt, hogy a Tolleszköz-tervezés megkezdené a megbízást.

 2. Az Ügyfél átadja a Tolleszköz-tervezetet az összes szükséges információval, termékkel, modellel, helyszínnel vagy bármely más megállapodás tárgyával, amely szükséges ahhoz, hogy a Tolleszköz-tervező teljesíthesse kötelezettségét. Ezeket az információkat, termékeket, modellt, helyszínt vagy bármilyen más tételt az Ügyfél kölcsönösen egyeztetett idő alatt adja meg. Az Ügyfélnek az információk, termékek, modellek, helyszínek vagy bármely más tárgyak megadásával vagy a felelősségének teljesítésével kapcsolatos bármely késedelme az ütemterv egyenértékű meghosszabbítását eredményezi.

 3. Az esetleges visszajelzéseket vagy felülvizsgálati észrevételeket az Ügyfél 5 munkanapon belül írásban közli a Tolleszköz-tervezővel annak érdekében, hogy a Tolleszköz-tervezés beépítse ezeket a gyártás utáni változtatásokat és eleget tegyen kötelezettségeinek.

 4. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a The Pen Tool Design-ra kerüljenek kifizetések a Megrendelésben / Számlában / Kereskedelmi ajánlatban foglaltak szerint.

A

A

A

2. Tulajdonjog

A

 1. A fényképek, képek, videók teljes szerzői joga a The Pen Tool Design-nál marad, világszerte.

 2. A Pen Tool Design megőrzi a fényképek minden jogát, címét és érdekeltségét, beleértve korlátozás nélkül a hozzájuk kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot.

 3. Minden, a gyártás utáni változtatás vagy fejlesztés, változtatás, módosítás, fejlesztés, amelyet a fényképek / videó / képek a futamidő alatt végrehajtottak, akár az Ügyfél visszajelzései eredményeként, akár az Ügyfél kérésére, akár nem. Az ügyfél által fizetett The Pen Tool Design tulajdonosa lesz. A jelen szerződés semmi nem jelenti azt, hogy bármilyen tulajdonjogot, szellemi tulajdonjogot vagy szerzői jogot átruházna az Ügyfélre vagy bármely harmadik félre.

A

A

A

3. Használat

A

 1. A felhasználási licenc a vonatkozó számla (k) kifizetésének napjától lép hatályba. A Társaság írásbeli engedélye nélkül a fényképeket / képeket nem lehet felhasználni a vonatkozó számlák teljes összegének kifizetése előtt. Az előzetes felhasználásra adott engedélyek automatikusan visszavonásra kerülnek, ha a teljes összeget nem teljesítik az esedékesség napjáig, vagy ha az Ügyfelet bírósági vagy felszámolási eljárás alá helyezik.

 2. Ahol a fényképek / képek felhasználása korlátozott, a Fényképek más célokra történő felhasználására vonatkozó engedélyt általában egy további díj megfizetésével kapják meg, amelyet kölcsönösen meg kell egyezni az ilyen felhasználás előtt.

A

A

A

4. Kizárólagosság

A

 1. Az ügyfél felhatalmazást kaphat a fényképek, képek közzétételére, kizárva minden más személyt, beleértve a The Pen Tool Design-t is. A Tolleszköz-tervezés azonban fenntartja a jogot arra, hogy a fényképeket bármikor, bármikor és a világ bármely részén felhasználja reklámozás vagy egyéb üzleti célú promóció céljából.

A

A

A

5. Titoktartás

A

 1. A Tolleszköz-terv bizalmasan kezelendő, és nem adhatja ki harmadik félnek, vagy felhasználhatja az ügyfél által biztosított anyagokat vagy információkat kötelezettségük teljesítése céljából.

 2. Az Ügyfél köteles bizalmasan kezelni, és harmadik félnek, alkalmazottai vagy leányvállalatai számára nem adhatja ki, illetve felhasználhatja a The Pen Tool Design által biztosított anyagokat vagy információkat kötelezettségeik teljesítése céljából.

A

A

A

6. Kártérítés

A

 1. Az Ügyfél ezennel megtéríti a Tolleszköz-tervezést minden olyan költségből, veszteségből, kárból, felelősségből vagy bármilyen költségből, amely bármilyen módon, a Tolleszköz-tervezés által az Ügyfél részére átadott kép megfelelő sokszorosítási jog nélkül történő reprodukálásából származik.

 2. Az Ügyfél meggyőződik arról, hogy minden szükséges jogot, mintakiadást, helymeghatározást vagy beleegyezést megszerezhet, amely a sokszorosításhoz szükséges lehet, és tudomásul veszik, hogy a Tolleszköz-tervezés nem vállal garanciát vagy kötelezettséget arra, hogy ilyen jogok, modellkiadások, helyszíni kiadások vagy hozzájárulásokat szereznek vagy meg fognak szerezni, függetlenül attól, hogy bármilyen képen, fényképen ábrázolt nevek, személyek, védjegyek, bejegyzett vagy szerzői joggal védett minták vagy műalkotások vannak-e felhasználva. Abban az esetben, ha az Ügyfél által vagy annak hatáskörében kiadott vagy sokszorosított kép az Ügyfél köteles kártalanítani a társaságot bármilyen veszteségért, kárért, eljárásért vagy költségért, ha ilyen jogokat, kiadásokat vagy beleegyezéseket nem szereztek.

A

A

7. Vis maior

A

 1. Kifejezetten megállapodtak abban, hogy egyik fél sem felel semmilyen mulasztásért, késedelemért vagy elévülésért (kivéve a fizetések esedékességének elmulasztását), amelyek vis maior okai miatt következtek be, ideértve a háborút, a terrortámadást, a törvényváltozást vagy Isten bármely cselekedetét stb. Mindegyik fél 10 (tíz) napon belül értesíti a másik Felet a Vis maior bekövetkezéséről. Ha valamilyen vis maior következik be, és az késedelmet vagy meghibásodást eredményez a teljesítésben, a felek megállapodnak abban, hogy a vis maior megszűnése után folytatják a teljesítményt, és lehetőséget nyújtanak a sérült részre, hogy meghosszabbítsák a menetrendet a vis maior időtartamáig. A jelen dokumentumban foglaltak nem kötelezik egyik felet sem arra, hogy bármilyen munkaügyi nehézséget rendezzen.

A

A

A

8. Kifizetések

A

 1. A csekkel / banki átutalással történő fizetés tekintetében az ügyfél köteles a teljes összeget előre megfizetni. A forgatás csak akkor kezdődik, amikor a pénzt jóváírták a bankszámlán.

 2. Bármely esedékes befizetés befizetése, vagy ha a kifizetés nem a fentieknek megfelelően történik, a vállalat visszavonhatja a projektet és megtérítheti a károkat, vagy saját belátása szerint élhet az esedékes összeg 5% -ának kamatjogával a naptól kezdve. esedékesség.

 3. A vállalat fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a folyamatban lévő szolgáltatásokat, például, de nem kizárólagosan más, a képek terjesztését, amint az Ügyfélnek kiállított bármely számla esedékessé válik, és fenntartja a jogot, hogy ennek okát tájékoztassa harmadik feleknek, akiknek ez a szolgáltatás felfüggesztése befolyásolhatja vagy nem.

A

A

A

9. Extra költségek és erőfeszítések

 1. Amennyiben a The Pen Tool Design többletköltségeket és / vagy erőfeszítéseket okoz az Ügyfél eredeti követelményeinek megváltoztatása vagy más kérés alapján, az Ügyfél köteles megfizetni az ilyen többletköltségeket , a Társaság szokásos mértékének megfelelően. , az esedékes fizetéseken vagy a megbeszélt becsült költségen felül.

A

A

A

10. Elutasítás

A

 1. Hacsak az elutasítási díjról előzetesen nem egyeztek meg, nincs joga a fényképeket a forgatás után stílus vagy kompozíció alapján elutasítani.

A

A

A

11. Határidő és felmondás

A

 1. Az ezen az oldalon megadott feltételek bármely projekt hatálybalépésének napjától kezdődnek, és a szolgáltatás teljesítéséig, valamint az összes számla teljes kifizetéséig érvényesek.

 2. A Pen Tool Design nem mondhatja le vagy szüntetheti meg a projekt megkezdése után vagy a tervezett forgatás napján vállalt projektet, kivéve, ha a számla nem fizetése vagy az Ügyfél részéről az információk, termékek, modellek vagy egyéb információk megadásának elmulasztása áll fenn. megállapodás tárgya, amely szükséges ahhoz, hogy a The Pen Tool Design teljesítse kötelezettségeit.

A

A

A

12. Szellemi tulajdonjog

A

 1. Nem adunk semmilyen jogot az Ügyfélnek és / vagy alkalmazottjának, leányvállalatainak vagy bármely harmadik félnek arra, hogy bármilyen kiegészítést, manipulációt, módosítást, módosítást, megjegyzést vagy kivonatot készítsen, másolja, reprodukálja bármilyen módon, a The Pen Tool Design által készített fényképek és képek, a The Pen Tool Design beleegyezése nélkül, írásban, megfelelően meghatalmazott képviselőjük által.

A

A

A

13. Joghatóság

A

 1. Bármilyen jogi konfliktust vagy jogsértést az indiai törvényeknek megfelelően kell értelmezni és végrehajtani, és minden eljárásra Delhiben kerül sor.

A

A

14. Etikai és törvényi megfelelés

A

 1. Mindkét Fél megállapodik abban, hogy semmilyen gyakorlatot vagy tevékenységet nem folytat a nyújtott szolgáltatások és segítségnyújtás tekintetében, amely tiltott vagy az Indiában alkalmazandó törvényeket sért.

A

A

15. Magatartási kódex

A

 1. A Pen Tool Design elítéli az erkölcsi kötelességszegést, amely magában foglalja mind a verbális, mind a fizikai tevékenységet. Bármilyen visszaéléssel, zaklatással vagy bármilyen fenyegetéssel kapcsolatos viselkedés visszavonhatja a projektet vagy jogi lépéseket tehet. A Pen Tool Design kategóriába sorolja az olyan ügyfeleket, mint a "Toxikus ügyfelek", és teljesen bojkottálja őket.

A

A

A

A

Fontos: Ezek a feltételek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók vagy módosíthatók.